Obchodní podmínky - retrosanita.cz


I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") platí pro nákupy v internetovém obchodě společnosti Laurens Radiátory s.r.o., IČ: 26939410, se sídlem v Brně, ul. Turgeněvova 1297/9, 618 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 47028 a jsou zveřejněny na internetové stránce internetového obchodu www.retrosanita.cz.

 2. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen "kupující"). 

 3. Údaje prodávajícího:
  Laurens Radiátory s.r.o.
  Turgeněvova 1297/9, 618 00 Brno
  IČ: 26939410, DIČ: CZ 26939410
  e-mail: prodej@laurensint.com
  tel.: +420 730 152 419 nebo 730 152 420
  (dále jen "prodávající" nebo "Laurens")

 4. Právní vztahy neupravené těmito OP se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen "OZ") a Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOS").

 5. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. OP jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy.

II. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající je podnikatelem, právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny ve článku I./bod 3.

 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Mezi prodávajícím a kupujícím se právní vztahy řídí právní úpravou obsaženou v ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ a ZOS.

 3. Předmět koupě je na základě kupní smlouvy zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o zboží na internetové stránce dle článku I./bod 1. jsou uvedeny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

 4. Zboží které nabízí prodávající internetové stránce dle článku I./bod 1. je nové, nepoužité a zabalené v prodejním balení.

 5. Není-li stanoveno jinak, jsou ceny na webových stránkách uvedeny včetně české sazby 21% DPH. Prodávající je plátcem DPH. K ceně bude připočtena cena za dopravu podle pravidel stanovených čl. VI. těchto OP.

 6. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je kupní smlouvou a je závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: 

  1. pozastavení nebo omezení prodeje ze strany dodavatele (např. zboží se již nevyrábí nebo nedodává) nebo

  2. došlo k výrazné změně ceny zboží u dodavatele. 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

III. Práva a povinnosti smluvních stran


 1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

 2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu v rámci ČR udanou kupujícím.

 3. Je-li dodací adresa mimo ČR nebo požaduje-li kupující dodání na jinou adresu, která je mimo území ČR, budou náklady na dopravu řešeny individuálně.

 4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a OP. 

 5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a OP, které jsou zveřejněny internetové stránce dle článku I./bod 1. 

 6. Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.

IV. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jehož náležitosti stanoví nař. vlády ČR č. 363/2013 Sb., jsou zveřejněny internetové stránce dle článku I./bod 1.

 2. V případě že, se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, vyplní vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a tento zašle prodávajícímu. Peníze budou zaslány na uvedené číslo účtu kupujícího nejpozději do 14 dnů po převzetí a kontrole vráceného zboží.

 3. Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně na adresu prodávajícího dle článku I./bodu 3. Nebude-li na adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a doručovatel nebo přepravní společnost zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

 4. V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží nejpozději do 14 dnů na vlastní náklady na adresu prodávajícího dle článku I./bodu 3. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího odesílat vrácené zboží zpět na dobírku. 

 5. V případě objemnějších zásilek si prodávající vyhrazuje právo určit kupujícímu jinou adresu pro vrácení zboží - např. centrální sklad LAURENS Bořetice, ZD Bořetice, hala 6, 691 08 Bořetice 445. 

 6. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

 7. Na zboží rozměrově nebo barevně odlišné od standardního provedení se právo na vrácení nevztahuje a prodávající nemusí toto zboží přijmout.

 8. Po dohodě může být vrácení zaplacené finanční částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou nebo samostatně. Jestliže se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží) poštovné nebude účtováno, avšak pouze v případě, že se jedná o jeho první výměnu.

 9. Má-li prodávající podle smlouvy nebo těchto OP právo od smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

 10. Nejsou však dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

V. Platba za zboží

 1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

 2. Kupující uhradí kupní cenu předem v celé výši bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury nebo jím zvolenou formou úhrady (karta, dobírka). Vystavenou zálohovou fakturu zašle prodávající kupujícímu k uhrazení na základě přijetí objednávky. Platba kupujícího je považována za zaplacenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. Poté je zboží uvolněno ze skladu.

VI. Termíny dodání a doprava

 1. Termín dodání zboží bude dohodnut individuálně. 

 2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu dostatečné kontaktní údaje pro provedení přepravy, jako je doručovací adresa, jméno kontaktní osoby, která bude zásilku přebírat včetně jeho e- mailu, telefonu.

 3. Prodávající vybere s ohledem na velikost, rychlost a kvalitu doručení zásilky nejvhodnější přepravní společnost. Prodávající si vyhrazuje s ohledem na velikost, rychlost a kvalitu doručení právo na změnu dopravce v případech, kdy si jej zvolí kupující sám během odeslání objednávky.

 4. Kupující je povinen při převzetí zásilky 

  1. provést kontrolu zásilky a zjistit, zda je přepravní obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození a

  2. překontrolovat počet balíků na přepravním listě se skutečným počtem doručených balíků, které musí být identické. 

 5. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození nebo byla-li zásilka doručena nekompletní je kupující povinen 

  1. sepsat s dopravcem zápis o škodě nebo ztrátě,

  2. provést případně fotodokumentaci a 

  3. zaslat podklady prodávajícímu v co nejkratší lhůtě, tak aby mohla být s přepravcem zahájena reklamace. 

 6. Kupující není v případě poškození zásilky povinen zásilku převzít. 

 7. Rozhodne-li se kupující poškozenou zásilku převzít musí tuto skutečnost poznamenat do předávacího protokolu přepravce nebo do přepravního listu s poznámkou, např. “zboží převzato s výhradou - poškozen přepravní obal”. 

 8. Převezme-li kupující poškozenou zásilku bez výhrad, přechází plné riziko plynoucí z tohoto poškození na kupujícího okamžikem převzetí zásilky. 

 9. Lhůta pro podání reklamace z titulu poškození zásilky nebo rozdílného množství je stanovena nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Po uplynutí lhůty pro podání reklamace z důvodu poškození nebo neúplné zásilky přechází plné riziko na kupujícího.

 10. Ceny přepravy na území ČR jsou stanoveny dle velikosti (objemu) a hmotnosti zásilky. Orientační ceny jsou 

  1. balík do 20 kg - 250 Kč

  2. paleta do 100 kg - 700 Kč

  3. paleta 100 - 200 kg - 1000 Kč

  4. paleta 200 - 300 kg - 1400 Kč

 11. Dopravu ZDARMA poskytuje prodávající kupujícímu pouze u objednávek dodávaných na území ČR a s hodnotou zboží nad 20.000 Kč (včetně DPH).

 12. Ceny přepravy a dodací lhůty mimo území ČR jsou stanoveny vždy individuálně dle platných cen a časů přeprav do země určení.

 13. Pokud je zásilka doručována dopravcem TOPTRANS, platí, že TOPTRANS kupujícího telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý kupujícímu přepravcem TOPTRANS nepřekračuje termín dodání zboží.

 14. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou a expedicí a zpětvzetím zásilky v případě, že 

  1. nepřevezme od dopravce zaslané zboží (výjimkou je výhrada kupujícího odmítnout převzít zásilku z důvodu poškození dle článku VI./bodu 6.),

  2. dojde k odstoupení kupujícího od kupní smlouvy po expedici zakoupeného zboží.

V takovém případě bude kupujícímu zaslána faktura na dopravné.

VI. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

 1. Není-li uvedeno jinak platí záruční lhůta 24 měsíců (2 roky) pro všechny položky nabízené na internetové stránce dle článku I./bod 1. 

 2. Záruční doba počíná běžet ode dne, kdy byla objednávka vyfakturována kupujícímu (dnem prodeje).

 3. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) v internetovém obchodě na internetové stránce dle článku I./bod 1. platí Reklamační řád, který je zveřejněn na internetových stránkách internetového obchodu.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečené proti zneužití. Osobní údaje prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu, který je nutný pro řádné doručení zboží.

 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

 2. Tyto OP nabývají účinnosti dnem zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu OP. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích OP.

 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

 4. Smluvní ujednání stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP, která by s nimi byla v rozporu.

 5. Tyto OP tvoří nedílnou součást smlouvy a kupující je povinen se s nimi seznámit.

 6. V případě, že by některé ustanovení smlouvy nebo těchto OP bylo shledáno částečně nebo úplně neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení OP. Namísto neplatného ?ustanovení bude platit za dohodnuté takové ustanovení, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.

 7. Místem plnění a místem platby je sídlo společnosti. Účastníci se dohodli, že dle ustanovení § 89a o. s. ř. je místně příslušným soudem k projednání sporů jako soud I. stupně Městský soud v Brně. Právní základ pro tyto OP je Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a evropské směrnice a nařízení.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2020

Laurens Radiátory s.r.o.